Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa, wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

 

KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CZYLI KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa (dalej jako CM ENEL-MED lub ADO – administrator danych osobowych).

JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z CM ENEL-MED?

Mogą Państwo skontaktować się z CM ENEL-MED:

 1. za pomocą e-maila: enel@enel.pl,
 2. za pomocą telefonu: (+48) 22 431 77 01/02,
 3. drogą pocztową: ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa,
 4. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie enel.pl.

W CM ENEL-MED jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą Państwo skontaktować się:

 1. za pomocą e‑maila: iod@enel.pl,
 2. drogą pocztową: ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa,
 3. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie enel.pl.

 

KIEDY ORAZ JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA CM ENEL-MED?

CM ENEL-MED zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 1. świadczeniem usług medycznych;
 2. świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym usługi dostępu do prowadzonego przez CM ENEL-MED systemu on-line;
 3. sprzedażą produktów i usług za pośrednictwem prowadzonego przez CM ENEL-MED sklepu internetowego, sprzedażą produktów i usług w oddziałach CM ENEL-MED, w tym realizacją zamówienia i kontaktem z klientem;
 4. podejmowanymi działaniami marketingowymi;
 5. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy;
 6. nawiązanymi relacjami handlowymi.

 

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA CM ENEL-MED?

CM ENEL-MED zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych CM ENEL-MED może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez CM ENEL-MED usług medycznych.

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ CM ENEL-MED PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE?

 1. Jeśli korzystają Państwo z usług medycznych świadczonych przez CM ENEL-MED:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/ przetwarzana danych osobowych
Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja umowy na świadczenie usług medycznychart. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej jako Rozporządzenie Ministra Zdrowia)Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, np. identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych

 

art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskichart. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Profilaktyka zdrowotnaart. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

art. 6 ust. 1 lit. e RODO

art. 9 ust. 2 lit. g RODO

art. 9 ust. 2 lit. i RODO

Medycyny pracy, w tym oceny zdolności do pracy pracownikaart. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 6, 11 i 12 ustawy o służbie medycyny pracy
Postawienie diagnozy medycznejart. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionejart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. h RODO oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty lub zabiegu, poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań, w celu podejmowania działań w ramach profilaktyki zdrowotnej, co stanowi również prawnie uzasadniony interes ADO, jakim jest obsługa pacjentaart. 6 ust. 1 lit. b RODO

art. 6 ust. 1 lit. e RODO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Objęcie programem medycznym w ramach badań medycyny pracy, na podstawie umowy o świadczenie usług medycznych zawartej przez pracodawcę i/lub zleceniodawcę z ADO, w tym rejestracji i weryfikacji uprawnień do skorzystania z usług medycznych świadczonych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. b RODO

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 6, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o służbie medycyny pracy

art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Okres obowiązywania umowy

Objęcie programem medycznym w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej przez pracodawcę i/lub zleceniodawcę z ADO, w tym między innymi rejestracji i weryfikacji uprawnień do skorzystania z usług medycznych świadczonych przez ADO, kontaktu poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w sprawach związanych z objęciem opieką medyczną w ramach programu, co stanowi również prawnie uzasadniony interes ADOart. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO

art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest realizacja umowy zawartej przez ADO z pracodawcą lub zleceniodawcą

art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta w systemie on-line – dotyczy osób posiadających konto w prowadzonym przez ADO systemie on-lineart. 6 ust. 1 lit. a i b RODOOkres prowadzenia konta
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi również prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 9 ust. 2 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiOkres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie CM ENEL-MED, oddziałach i szpitalach CM ENEL-MED, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODO1 miesiąc
Wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgodyart. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunkuPrzez okres niezbędny do osiągnięcia celu jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Państwa zgody

 

 1. Jeśli korzystają Państwo z innych usług (niż usługi medyczne) świadczonych przez CM ENEL-MED (np. usługi kosmetyczne, usługi trenera personalnego):
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Realizacja umowy o świadczenie usługi lub podjęcie żądanych działań przed zawarciem umowyart. 6 ust. 1 lit. b RODOOkres niezbędny do zrealizowania umowy (zrealizowanie usługi)
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiOkres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie CM ENEL‑MED, oddziałach i szpitalach CM ENEL-MED, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODO1 miesiąc
Wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgodyArt. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunkuPrzez okres niezbędny do osiągnięcia celu jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Państwa zgody

 

 1. Jeśli są Państwo klientami CM ENEL-MED, w tym klientami prowadzonego przez CM ENEL-MED sklepu internetowego:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Realizacja umowy sprzedaży, w tym dostarczenie towaru lub usługi, kontakt w związku z realizacją zamówieniaart. 6 ust. 1 lit. b RODOOkres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży (od złożenia zamówienia do jego zrealizowania)
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiOkres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie CM ENEL-MED, oddziałach i szpitalach CM ENEL-MED, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODO1 miesiąc

 

 1. Jeśli są Państwo kontrahentami CM ENEL-MED:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Realizacja zawartej z CM ENEL-MED umowyart. 6 ust. 1 lit. b RODOOkres obowiązywania umowy
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiOkres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie CM ENEL-MED, oddziałach i szpitalach CM ENEL-MED, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

1 miesiąc

 

 1. Jeśli działają Państwo w charakterze przedstawiciela kontrahenta CM ENEL-MED, w tym jako osoba wyznaczona do kontaktu, osoba upoważniona do dokonywania określonych działań w imieniu kontrahenta:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Realizacja umowy zawartej przez CM ENEL-MED z podmiotem, w którego imieniu Państwo występują, co stanowi uzasadniony interes prawny ADOart. 6 ust. 1 lit.  f RODOOkres obowiązywania umowy, przez który działają Państwo jako przedstawiciel kontrahenta/ klienta CM ENEL-MED
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Państwa dane były podane w umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowościart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiOkres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie CM ENEL-MED, oddziałach i szpitalach CM ENEL-MED, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

1 miesiąc
Dostęp do Elektronicznego portalu klienta Enel-Care, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADOart. 6 ust. 1 lit. b, f RODOOkres obowiązywania umowy, przez który działają Państwo jako przedstawiciel klienta CM ENEL-MED

 

 1. Jeśli są Państwo potencjalnymi kontrahentami CM ENEL-MED:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanieart. 6 ust. 1 lit. b RODOdo momentu podjęcia decyzji w przedmiocie zawarcia umowy
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie CM ENEL-MED, oddziałach i szpitalach CM ENEL-MED, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

1 miesiąc

 

 1. Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez ADO:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Kontakt w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych

 

art. 6 ust. 1 lit. a RODOPrzez okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i prowadzenia korespondencji/ rozmów związanych ze zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych
Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO, gdy Państwa zgłoszenie może uzasadniać przetwarzanie danych w tym celu (np. gdy zgłoszenie dotyczy reklamacji)art. 6 ust. 1 lit f RODO

art. 9 ust. 2 lit. f RODO

Przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

 

 1. Jeśli kontaktują się Państwo z ADO za pośrednictwem infolinii (inicjując lub odbierając połączenie telefoniczne)

 

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na nagranie rozmowy, co stanowi również prawnie uzasadniony interes ADO

 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

6 miesięcy
Realizacja zamówionego kontaktu i prowadzenie związanej z tym kontaktem korespondencjiart. 6 ust. 1 lit. a RODOPrzez okres niezbędny do zrealizowania zamówionego kontaktu i prowadzenia korespondencji z nim związanej, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych
Świadczenie usług medycznych i zarządzanie tymi usługamiart. 9 ust. 2 lit. h RODO6 miesięcy
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą, co stanowi również prawnie uzasadniony interes prawny ADOart. 6 ust. 1 lit f RODO

art. 9 ust. 2 lit. f RODO

6 miesięcy

 

 

 1. Jeśli podejmowane są wobec Państwa przez CM ENEL-MED działania marketingowe /wysyłany jest newsletter:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania /przetwarzania danych osobowych
Prowadzenie działań marketingowych związanych z działalnością CM ENEL-MED, w tym nawiązywanie relacji handlowych, wysyłanie ofert, informacji o towarach, usługach, promocjach, newsletterów – w ramach prawnie uzasadnionego interesu ADO lub wyrażonej przez Państwa zgodyart. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest marketing produktów i usług

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego

Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do:

1) złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub

2) jeśli wyrażali Państwo zgody marketingowe – do wycofania udzielonej zgody

Profilowanie (tworzenie profili preferencji) zmierzające do dostosowania oferowanych przez ADO usług do Państwa potrzeb, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO; Do profilowania ADO nie wykorzystuje żadnych danych szczególnej kategorii, w tym danych znajdujących się w prowadzonej przez ADO dokumentacji medycznej.Art. 6 ust. 1 lit. f RODOPrzez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu

 

 

 

SKĄD CM ENEL-MED POZYSKUJE PAŃSTWA DANE?

 

Pacjenci:

Korzystanie z usług medycznych świadczonych przez CM ENEL-MED

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub osoby upoważnionej podczas rezerwacji wizyty oraz wykonywania na Państwa rzecz usługi medycznej, m.in. konsultacji lekarskiej, badania, zabiegu.

 

W przypadku korzystania przez Państwa z programu medycznego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy (np. ENEL-CARE i medi-care), w pierwszej kolejności dane pozyskiwane są od Państwa na podstawie wypełnionego przez Państwa formularza przystąpienia do programu lub zostają przekazane ADO przez pracodawcę/zleceniodawcę.

 

W przypadku korzystania przez Państwa z programu medycznego w ramach badań medycyny pracy dane: imię, nazwisko, PESEL,

(w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość), data urodzenia (w przypadku osoby przyjmowanej do pracy), adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) oraz stanowisko i opis warunków pracy, zostają przekazane ADO przez Państwa pracodawcę.

 

ADO może pozyskać również Państwa dane od innych podmiotów leczniczych w ramach udostępniania dokumentacji medycznej, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

Klienci:

Korzystanie z innych niż medyczne usług świadczonych przez CM ENEL-MED, np. usług kosmetycznych, usług trenera personalnego

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.
Klienci:

Dokonywanie zakupów, w tym korzystanie ze sklepu internetowego

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub od  osoby zawierającej umowę, przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.
Kontrahenci:

Nawiązywanie relacji handlowych

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.
Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktuDane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują lub bezpośrednio od Państwa. W przypadku gdy dane osobowe podawane są przez podmiot, w imieniu którego Państwo występują, ADO zbiera Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.
Potencjalni kontrahenci Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub ze źródeł publicznie dostępnych. W przypadku gdy dane osobowe zbierane są ze źródeł publicznie dostępnych, ADO zbiera Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe,
Użytkownicy formularzy kontaktowychDane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa w formularzu kontaktowym lub podczas kontaktu prowadzonego w celu odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 

Osoby kontaktujące się z ADO  za pośrednictwem infolinii

 

 

Dane osobowe utrwalane podczas rozmowy telefonicznej lub przekazane w celu realizacji zamówionego kontaktu są pozyskiwane  bezpośrednio od Państwa. Część utrwalanych podczas rozmowy danych ADO może już posiadać, co może być wynikiem łączącego Państwa z ADO stosunku prawnego/łączącej relacji biznesowej. W takiej sytuacji ADO podczas rozmowy telefonicznej może posługiwać się już wcześniej zebranymi danymi osobowymi.
Adresaci działań marketingowychDane mogą być pozyskiwane:

1) bezpośrednio od Państwa;

2) od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe);

3) ze źródeł publicznie dostępnych (imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe)

 

CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWA SWOICH DANYCH JEST KONIECZNE?

 

Pacjenci:

Korzystanie z usług medycznych świadczonych przez CM ENEL-MED

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez ADO dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Państwa tożsamości. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, rejestracji albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego – odmowa podania danych może uniemożliwić udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ADO. W przypadku niepodania numeru telefonu i adresu e-mail ADO nie może odmówić udzielenia Państwu świadczenia zdrowotnego, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji usług, w tym potwierdzenia i odwołania wizyty.

Jeśli korzystają Państwo z prowadzonego przez ADO systemu on-line, podanie przez Państwa danych niezbędnych do prowadzenia konta jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości założenia i prowadzenia konta w systemie on-line.

Klienci:

Korzystanie z innych niż medyczne usług świadczonych przez CM ENEL-MED, np. usług kosmetycznych, usług trenera personalnego

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do realizacji umowy jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z usługi lub wystawienia faktury.
Klienci:

Dokonywanie zakupów, w tym korzystanie ze sklepu internetowego

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości dokonania zakupu lub wystawienia faktury.
Kontrahenci:

Nawiązywanie relacji handlowych

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy.
Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktu Jeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez ADO umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona.
Potencjalni kontrahenciJeśli podają Państwo dane bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania relacji handlowych, w tym złożenia oferty i zawarcia umowy.
Użytkownicy formularzy kontaktowychPodanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/ pytania, jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ pytanie.
Osoby kontaktujące się z ADO za pośrednictwem infolinii Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak w określonych sytuacjach może być warunkiem podjęcia przez ADO działań, których celem było nawiązanie połączenia telefonicznego lub przekazanie danych do kontaktu zwrotnego.
Adresaci działań marketingowychPodanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

KOMU CM ENEL-MED MOŻE PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;
 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
 3. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
  • dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);
  • dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez CM ENEL-MED działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
  • zleceniodawcy, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych;
 4. inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta;

z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

 

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (DO KRAJÓW INNYCH NIŻ KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ISLANDIA, NORWEGIA I LIECHTENSTEIN)?

 

ADO może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako Państwa trzecie) i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez CM ENEL-MED działalności oraz podejmowanej z różnymi podmiotami współpracy. CM ENEL-MED zapewnia, że dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych i/lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub wiążących reguł korporacyjnych, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych.

 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ CM ENEL-MED?

W związku z przetwarzaniem przez CM ENEL-MED Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, CM ENEL-MED umożliwia kontakt:

 1. za pomocą e-maila: iod@enel.pl;
 2. drogą pocztową: ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa
 3. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.enel.pl

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych CM ENEL-MED naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

 

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mogą Państwo wycofać zgodę:

 1. za pomocą e-maila: iod@enel.pl;
 2. w recepcjach oddziałów CM ENEL-MED,
 3. w systemie on-line,
 4. drogą pocztową: ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa,
 5. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie enel.pl.
 6. dotyczącą otrzymywania newslettera – postępując według wskazówek w wiadomości e-mail

CZY WOBEC PANŚTWA DANYCH BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE (DECYZJE BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA)?

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

Wyjątkiem od powyższego są decyzje związane z wykonywaniem wiążącej nas z Państwem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, np. decyzje dotyczące zapewnienia Państwu odpowiedniej dostępności usług, których podejmowanie w taki sposób jest niezbędne do zawarcia lub wykonania już zawartej umowy.

 

PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU

Dodatkowo CM ENEL-MED informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:

 1. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 2. uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po złożeniu sprzeciwu CM ENEL-MED nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Jeżeli CM ENEL-MED przetwarza Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez CM ENEL-MED w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

CM ENEL-MED stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w CM ENEL-MED zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.